Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten bij een kinderdagverblijf. Deze verplichting komt uit de Wet IKK. Hier treft u de functie-omschrijving, kwalificatie-eis en salarisschaal aan.

0
Salarisschaal CAO Kinderopvang

Functieomschrijving

De functiebeschrijving Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach betreft een variant, te weten een specifieke invulling van de functie Beleids- of stafmedewerker B.

Kwalificatie-eis Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Voor de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach en Pedagogisch Coach is een pedagogische opleidingsachtergrond verplicht conform A of B.

A diploma/getuigschrift van een opleiding volgens A1, A2, A3, A4 of A5.

Overgangsbepaling: Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 is ingeschreven voor een opleiding conform A én voor 01-01-2019 wordt aangesteld in functie waarop deze kwalificatie-eis van toepassing is geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-2021, om aan de eis van het vereiste diploma/getuigschrift te voldoen.

B Een diploma, getuigschrift, IDW-waardering, DUO- verklaring van een andere opleiding dan onder A

De branche-erkende scholingen dienen te voldoen aan:
– Leerdoelen conform Bijlage III.a van het Functieboek
– Leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn behaald.

Overgangsbepalingen Kwalificatie-eis Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach:
• Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 wordt aangesteld in de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en in bezit is van een diploma/getuigschrift zoals bedoeld onder B maar niet in bezit is van een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0 – 13 jaar, geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-2021, om aan de eis van de gevolgde scholing te voldoen.
• Voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach die voor 1 januari 2019 in deze functie werkzaam is (geweest) geldt dat een diploma/getuigschrift (zoals bedoeld onder B1 en B2) kwalificeert ook als dit per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerend diploma/getuigschrift voor pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster.
Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 januari 2019.

* Bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching:
• Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel op het terrein van coaching.
• Certificaat van een branche-erkende scholing op het terrein van coaching zoals opgenomen in bijlage III van het Functieboek CAO Kinderopvang.

** Bewijs van gevolgde scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar:
• Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar.
• Certificaat van een branche-erkende scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar, zoals opgenomen in bijlage III van het Functieboek behorend bij CAO Kinderopvang

Salarisschalen pedagogisch beleidsmedewerker

Aantal uren inzet

De pedagogisch beleidsmedewerker wordt vanaf 2019 een verplicht aantal minimum uren ingezet. Om deze verplichte ureninzet te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. Hierin vult u het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra in. Daarnaast is er een rekenvoorbeeld beschikbaar voor de berekening van het aantal fte flexibele pedagogisch medewerkers. Volg onderstaande stappen om het totaal aantal uren te berekenen waarvoor een pedagogisch beleidsmedewerker moet worden ingezet. Om de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).

Deel deze pagina