Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker in te zetten bij een kinderdagverblijf. Deze verplichting komt uit de Wet IKK. Hier treft u de functie-omschrijving, kwalificatie-eis en salarisschaal aan.

0
Salarisschaal CAO Kinderopvang

Functieomschrijving

De functiebeschrijving Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach betreft een variant, te weten een specifieke invulling van de functie Beleids- of stafmedewerker B.

De functie Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie. De functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach vertaalt beleid naar de concrete werkpraktijk. Tevens heeft de functionaris als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers/ peuterspeelzaalleid(st)ers op het aandachtsgebied (ook bij complexe werksituaties). De functionaris draagt als coach zorg voor de juiste uitvoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer.

De doelgroep en het soort opvang waarbinnen deze functie voorkomt kan verschillen, zoals kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/ of naschoolse opvang, gastouderopvang en peuteropvang/ peuterspeelzalen.

Het bijdragen aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid en het middels coaching mede verbeteren van de kwaliteit van werkzaamheden.

De pedagogisch beleidsmedewerker ressorteert hërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd, dan wel onder de directie. De pedagogisch  beleidsmedewerker kan functionele leiding geven aan pedagogisch medewerkers (in ontwikkeling), student-werknemers en Groepshulpen.

Pedagogisch beleid voorbereiden en mede ontwikkelen

 • Signaleert in- en externe trends en ontwikkelingen op het aandachtsgebied en behoeften tot verbetering van bestaande processen, methoden en programma’s.
 • Vertaalt trends, ontwikkelingen en behoeften tot verbetering of vernieuwing naar het pedagogisch beleid van de organisatie en legt deze voor aan de leidinggevende. Zorgt voor draagvlak, acceptatie en de benodigde communicatie.
 • Adviseert de leidinggevende en interne betrokkenen omtrent het te voeren beleid op het aandachtsgebied.
 • Draagt zorg voor de afstemming van beleid met interne betrokkenen en externe instanties.

Resultaat: Beleid voorbereid en mede ontwikkeld, zodanig dat relevante ontwikkelingen, trends en behoeften tijdig zijn gesignaleerd en geanalyseerd en een bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van het pedagogisch beleid.

Pedagogisch beleid bewaken en realiseren

 • Vertaalt pedagogisch beleid naar concrete activiteiten, methoden en/of instrumenten en levert een bijdrage aan de implementatie hiervan binnen het kindercentrum (op de groep)/ gastouderbureau.
 • Bewaakt het kwaliteitsniveau van het pedagogisch beleid binnen de organisatie, evalueert het uitgevoerde beleid en doet verbetervoorstellen.
 • Geeft voorlichting, informatie en advies aan in- en externe belanghebbenden omtrent programma’s, methoden en instrumenten.
 • Signaleert mogelijkheden voor de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de dienstverlening. Draagt kennis en informatie over het pedagogisch beleid over ten behoeve van deskundigheidsbevordering, zowel intern als extern (scholen, ouders etc.).

Resultaat: Pedagogisch beleid bewaakt en gerealiseerd, zodanig dat beleid is vertaald naar concrete plannen, programma’s, instrumenten en methoden welke tijdig en op de juiste wijze zijn uitgevoerd en geëvalueerd.

Coachen van medewerkers

 • Helpt medewerkers in het signaleren van knelpunten en/of hiaten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden van medewerkers in relatie tot het pedagogische beleid en achterhaalt samen hun coachingsbehoeften. Stelt een (individueel/ groepsgericht) coachingsplan op en/of faciliteert in het opstellen daarvan.
 • Draagt bij aan de kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij de begeleiding van de betreffende groep kinderen (ook in complexe situaties). Treedt afhankelijk van de situatie begeleidend, stimulerend of interveniërend op.
 • Bewaakt de kwaliteit van het functioneren van medewerkers en bespreekt dit met de leidinggevende.
 • Organiseert en geeft trainingen gericht op deskundigheidsbevordering, bespreekt vorderingen en evalueert de inhoud en lesvorm.
 • Fungeert als voortrekker en voorloper bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering.

Resultaat: Medewerkers gecoacht, zodanig dat is bijgedragen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en aan deskundigheids- en kwaliteitsbevordering.

Kennis

 • HBO/ academisch werk- en denkniveau, conform kwalificatie-eis.
 • Kennis van en inzicht in het pedagogisch beleid en de hierop van invloed zijnde in- en externe ontwikkelingen en
  van o.a.  kinderdagverblijven, buiten-, tussen-, en/of naschoolse opvang, gastouderopvang en peuteropvangorganisatie.
 • Kennis van (interventie)methodieken, principes en instrumenten van coaching.
 • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen.

Specifieke functiekenmerken

 • Analytisch vermogen voor het signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de ontwikkeling van medewerkers en het vertalen hiervan in beleidsplan.
 • Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in hun doorontwikkeling.
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het overdragen van kennis en informatie en het opstellen van beleid- en coachingsplannen.
 • Sociale vaardigheden, zoals overtuigingskracht, bewaren van de eigen werkhouding en gezagsuitoefening, voor het ontwikkelen van beleid, adviseren van betrokkenen en het coachen, trainen en begeleiden van medewerkers.
 • Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in de ontwikkeling van medewerker.

Kwalificatie-eis Pedagogisch beleidsmedewerker / coach

Voor de functie van Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach en Pedagogisch Coach is een pedagogische opleidingsachtergrond verplicht conform A of B.

A diploma/getuigschrift van een opleiding volgens A1, A2, A3, A4 of A5.

• Childcare
• Jeugdwerker
• Kinderopvang
• Pedagogical Educational Assistant
• Pedagogisch Educatief Medewerker
• Pedagogisch Educatief Professional
• Pedagogisch Professional Kind en Educatie
• Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context

• Lerarenopleiding Pedagogiek
• Pedagogiek
• Pedagogisch management Kinderopvang
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
• Social Educational Care
• Social Work, programma Social Educational Care.
• Social Work/Sociaal Werk, afstudeerrichting/profiel Sociaal Pedagoog
• Social Work/Sociaal Werk, profiel Jeugd of Jeugdzorgwerker
• Toegepaste psychologie, specialisatie GGZ kinderen en jeugd
• Toegepaste psychologie, specialisatie Onderwijs

 Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
• Ontwikkelingspsychologie
• Pedagogiek
• Pedagogische en andragogische wetenschappen
• Pedagogische wetenschappen
• Pedagogische wetenschappen en onderwijskunde
• Psychologie, afstudeerrichting Ontwikkelings- en onderwijspsychologie9+

• Child and Educational Studies
• Education
• Education and Child Studies
• Educational Needs
• Educational Science: Learning in Interaction
• Educational Sciences: Normal and Deviant Patterns of Attachment and Self Regulated Learning
• Educational Sciences: Parenting, Education and Child Development
• Expertleerkracht Primair Onderwijs
• Hogere kaderopleiding pedagogiek
• Jeugdstudies
• Jeugdzorg
• Kinder- en jeugdpsychologie
• Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
• Onderwijspedagogiek
• Orthopedagogiek
• Orthopedagogiek: Gezin en gedrag
• Pedagogiek
• Pedagogy and Education
• Special Educational Needs: Leraar speciaal onderwijs, afstudeerrichting Pedagogisch coach Kinderopvang
• Toegepaste Psychologie voor Professionals, specialisatie Kinder- en jeugdpsychologie

als in een gewaarmerkte brief van het IDW (Internationale Diploma Waardering) of een verklaring van DUO staat dat het diploma gelijkwaardig is aan dat van een onder A1, A2, A3 of A4 kwalificerende opleiding.

Overgangsbepaling: Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 is ingeschreven voor een opleiding conform A én voor 01-01-2019 wordt aangesteld in functie waarop deze kwalificatie-eis van toepassing is geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-2021, om aan de eis van het vereiste diploma/getuigschrift te voldoen.

B Een diploma, getuigschrift, IDW-waardering, DUO- verklaring van een andere opleiding dan onder A

 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker en/of Peuterspeelzaalleidster in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching* en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar**.
Diploma’s/getuigschriften die alleen in combinatie met een aanvullend bewijs kwalificeren voor de functie van Pedagogisch Medewerker in BSO/NSO zijn hiervan uitgesloten.

in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching* en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar**

De branche-erkende scholingen dienen te voldoen aan:
– Leerdoelen conform Bijlage III.a van het Functieboek
– Leidt tot een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de leerdoelen zijn behaald.

Overgangsbepalingen Kwalificatie-eis Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach:
• Voor de (kandidaat)werknemer die voor 01-01-2019 wordt aangesteld in de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach en in bezit is van een diploma/getuigschrift zoals bedoeld onder B maar niet in bezit is van een bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0 – 13 jaar, geldt een overgangstermijn van twee jaar, met einddatum 01-01-2021, om aan de eis van de gevolgde scholing te voldoen.
• Voor de pedagogisch beleidsmedewerker/coach die voor 1 januari 2019 in deze functie werkzaam is (geweest) geldt dat een diploma/getuigschrift (zoals bedoeld onder B1 en B2) kwalificeert ook als dit per 1 juli 2018 is vervallen als kwalificerend diploma/getuigschrift voor pedagogisch medewerker en/of peuterspeelzaalleidster.
Dit geldt ook bij een onderbreking van één jaar of minder na 1 januari 2019.

* Bewijs van gevolgde scholing op het terrein van coaching:
• Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel op het terrein van coaching.
• Certificaat van een branche-erkende scholing op het terrein van coaching zoals opgenomen in bijlage III van het Functieboek CAO Kinderopvang.

** Bewijs van gevolgde scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar:
• Certificaat of ander schriftelijk bewijs van een minor/afstudeerrichting/keuzevak/keuzedeel op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar.
• Certificaat van een branche-erkende scholing op het terrein van pedagogiek kinderen 0-13 jaar, zoals opgenomen in bijlage III van het Functieboek behorend bij CAO Kinderopvang

Salarisschalen pedagogisch beleidsmedewerker

hiervoor gebruikt u de functiebeschrijving beleids- of stafmedewerker B (cao Kinderopvang) cq. beleids- of stafmedewerker 2 (cao Sociaal Werk). In de cao Kinderopvang is deze functie gewaardeerd in salarisschaal 9 en in de cao Sociaal Werk in salarisschaal 8. Het is ook mogelijk om als beleids- of stafmedewerker C (cao Kinderopvang) cq. beleids- of stafmedewerker 3 (cao Sociaal Werk) mee te tellen voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker, mits deze binnen de huidige arbeidsovereenkomst taken gaat doen als pedagogisch beleidsmedewerker als bedoeld in de wettelijke kwaliteitseisen.

hiervoor gebruikt u de functiebeschrijving pedagogisch coach. In de cao Kinderopvang is deze functie gewaardeerd in salarisschaal 9 en in de cao Sociaal Werk in salarisschaal 8

hiervoor gebruikt u de functiebeschrijving pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. In beide cao’s is deze functie gewaardeerd in salarisschaal 9.

Aantal uren inzet

De pedagogisch beleidsmedewerker wordt vanaf 2019 een verplicht aantal minimum uren ingezet. Om deze verplichte ureninzet te berekenen, is een rekentool ontwikkeld. Hierin vult u het totaal aantal fte pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra in. Daarnaast is er een rekenvoorbeeld beschikbaar voor de berekening van het aantal fte flexibele pedagogisch medewerkers. Volg onderstaande stappen om het totaal aantal uren te berekenen waarvoor een pedagogisch beleidsmedewerker moet worden ingezet. Om de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker te berekenen is de volgende rekenregel van toepassing:
(50 uur x het aantal kindercentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).

In deze berekening van de jaarlijkse ureninzet van de pedagogisch beleidsmedewerker(s) dient de ondernemer uit te gaan van 50 uur per uniek LRK-nummer. Bij dagopvang en buitenschoolse opvang op hetzelfde adres is sprake van twee LRK-nummers. Dat geldt ook als er sprake is van opvang in een gecombineerde groep (dagopvang en buitenschoolse opvang in één groep). Het maakt daarbij niet uit dat de dagopvang en  buitenschoolse opvang gebruik maken van dezelfde voorzieningen of dat ze van dezelfde eigenaar zijn. Er is dan sprake van twee registraties in het Landelijk
Register Kinderopvang, waardoor de rekensom is: 50 uur x 2 = 100 uur.
Het is voor de berekening niet van belang hoe groot de vestiging is of hoeveel groepen er zijn. Ieder kindercentrum telt voor 50 uur mee

Een fulltime-equivalent (fte) is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie kan worden uitgedrukt. 36 uur per week staat volgens de cao gelijk aan één fte. Op www.1ratio.nl/rpb staat de rekentool waarmee u het minimum aantal uren kunt berekenen, waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers ingezet moeten worden. Voor pedagogisch medewerkers met een arbeidscontract met vaste uren wordt op de peildatum van 1 januari gekeken naar het totaal aantal fte van deze medewerkers.

Alle pedagogisch medewerkers op het kindercentrum, ontvangen jaarlijks pedagogische coaching. Dit geldt ook voor pedagogisch medewerkers met flexibele inzet. Daarom telt hun totaalaantal fte ook mee voor de berekening van de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Om een reëel beeld te krijgen van de inzet van deze flexibele medewerkers, om zo het aantal coachingsuren te kunnen berekenen, kunt u op de peildatum van 1 januari kijken naar de gemiddelde inzet die zij de afgelopen 3 maanden hebben gehad

Samenvattend: het totale aantal fte voor de rekentool is het aantal fte aan pedagogisch medewerkers met een contract met vaste uren die op peildatum 1 januari werkzaam zijn plus het aantal fte aan flexibele medewerkers.

Deel deze pagina